Nasi wolon­ta­riu­sze zor­ga­ni­zo­wa­li spo­tka­nie doty­czą­ce tole­ran­cji. Z tej oka­zji odwie­dził nas pan Mariusz Kędzier­ski – nie­peł­no­spraw­ny rysow­nik, zdo­byw­ca wie­lu nagród. Opo­wie­dział nam tro­chę o codzien­no­ści oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, odpo­wie­dział na wie­le pytań naszych przed­szko­la­ków. Co cie­ka­we, nasze dzie­ci bar­dzo chcia­ły się dowie­dzieć, czy pan Mariusz myje zęby, sko­ro nie ma rąk 🙂 Oka­zu­je się, że jeśli jest się wystar­cza­ją­co zde­ter­mi­no­wa­nym, to nawet bez rąk moż­na nie tyl­ko umyć zęby, ale też pięk­nie ryso­wać, tak jak on.