Feria de Abril to co praw­da kwiet­nio­we świę­to wio­sny, ale my, dzię­ki wolon­ta­riusz­ce Julii z Hisz­pa­nii, zro­bi­li­śmy sobie to świę­to dzi­siaj. O opra­wę muzycz­ną zadba­ła naj­star­sza gru­pa – „Sów­ki”. Oj, dzia­ło się! Kto nie był, niech żałuje!