Nasza wolon­ta­riusz­ka Anuk, za pomo­cą cudow­nej pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej, zabra­ła dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki w podróż po kra­ju, z któ­re­go pocho­dzi – Niem­czech. Przed­szko­la­ki były tą podró­żą zachwycone 🙂