Weso­łe Nut­ki mia­ły dziś wspa­nia­łych gości! Dzie­ci z Przed­szko­la nr 111 we Wro­cła­wiu przy­szły do nas, by zapre­zen­to­wać swo­je inter­pre­ta­cje wier­szy na „Prze­glą­dzie Poezji Wio­sen­nej”. Nasze przed­szko­la­ki rów­nież bra­ły udział w recy­ta­cji. Szcze­gól­ną popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się utwo­ry Jana Brze­chwy 🙂 Za pięk­ne wystę­py uczest­ni­cy prze­glą­du otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz nagro­dy książ­ko­we. To była praw­dzi­wa uczta lite­rac­ka oraz pokaz talen­tów dzieci.