Mama i Tata to wiel­kie sło­wa, któ­re są syno­ni­mem miło­ści, dobra, cie­pła rodzin­ne­go i  szczę­ścia. Mama i Tata to pierw­sze sło­wa każ­de­go dziec­ka. W dniach 20–27 maja 2022 r. w każ­dej gru­pie przed­szkol­nej obcho­dzo­ny był uro­czy­ście Dzień Mamy i Taty. Uro­czy­stość tą w spo­sób szcze­gól­ny prze­ży­wa­ły zarów­no dzie­ci, jak i Rodzi­ce, któ­rzy mogli podzi­wiać swo­je pocie­chy w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych wystę­pach arty­stycz­nych. Przed­szko­la­ki recy­to­wa­ły oko­licz­no­ścio­we wier­sze, wyra­ża­jąc w ten spo­sób swo­je uczu­cia przy­wią­za­nia, miłość, sza­cu­nek i wdzięcz­ność za trud wycho­wa­nia. Nie zabra­kło pio­se­nek o tema­ty­ce rodzin­nej. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły rów­nież umie­jęt­no­ści teatral­ne oraz tanecz­ne. Pod­czas mon­ta­ży słow­no-muzycz­nych adre­so­wa­nych do Rodzi­ców na twa­rzach Mam i Tatu­siów gościł uśmiech, a cza­sem wzru­sze­nie. Przed­szko­la­ki w podzię­ce poda­ro­wa­ły rodzi­com wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne upo­min­ki. Pod­czas ich wrę­cza­nia cału­som i uści­skom nie było końca.