Dzień Dziec­ka! Tyle atrak­cji, że nie wia­do­mo od cze­go zacząć 😃 Na począ­tek były zaba­wy i kon­ku­ren­cje spor­to­we na podwór­ku przy­go­to­wa­ne przez naszych wolon­ta­riu­szy, w trak­cie któ­rych przed­szko­la­ki zapo­zna­ły się z pra­wa­mi dziec­ka i tole­ran­cji oraz orga­ni­za­cji UNICEF. Następ­nie obej­rza­ły teatrzyk. Po zupie były liza­ki, lody, a w gru­pie „Psz­czó­łek” nawet dys­ko­te­ka 🙂 Mogło­by tak być codziennie!