Dobra zaba­wa, pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki,  któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­go przed­szko­la. Po powi­ta­niu wszyst­kich gości przez Panią Dyrek­tor Bar­ba­rę Sys, roz­po­czę­ła się zaba­wa, pod­czas któ­rej towa­rzy­szy­ło wie­le atrak­cji: malo­wa­nie buzi, two­rze­nie obraz­ków z kolo­ro­wych nakrę­tek, wyko­ny­wa­nie bran­so­le­tek, sza­chy, robo­kloc­ki, kon­ku­ren­cje spor­to­we i roz­gryw­ki pił­kar­skie oraz zaba­wy i tań­ce przy muzy­ce. Moż­na było też usiąść i prze­ką­sić coś z naszej kawia­ren­ki albo napić się cze­goś cie­płe­go lub zim­ne­go. Dzie­ci oraz rodzi­ce, zosta­li rów­nież zapro­sze­ni na przed­sta­wie­nie, któ­re przy­go­to­wał p. Łukasz Soj­ka z teatru “Kro­pa”. Nie­któ­rzy rodzi­ce sami sta­li się akto­ra­mi. Dobre humo­ry wszyst­kich uczest­ni­ków towa­rzy­szy­ły do koń­ca festy­nu. Na poże­gna­nie dzie­ci otrzy­ma­ły balo­ny w kształ­cie pie­ska lub kwiatka 🙂