Dzi­siaj odby­ła się uro­czy­stość zakoń­cze­nia przed­szko­la naj­star­szej gru­py – „Sówek”. Dzie­ci żegna­ły się ze swo­imi pania­mi, całym per­so­ne­lem, a tak­że młod­szy­mi kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi. Star­sza­ki poprzez wier­sze, pio­sen­ki podzię­ko­wa­ły wszyst­kim pra­cow­ni­kom za czas spę­dzo­ny w przed­szko­lu, dobre ser­ce, opie­kę, prze­ka­za­ną wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści. Były łzy śmie­chu, lecz tak­że i wzru­sze­nia. Za swój występ wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ły grom­kie bra­wa. Po pro­gra­mie arty­stycz­nym Pani Dyrek­tor podzię­ko­wa­ła dzie­ciom za występ i życzy­ła im by następ­ny etap życia był począt­kiem wspa­nia­łej, peł­nej suk­ce­sów dro­gi. Na zakoń­cze­nie absol­wen­ci otrzy­ma­li pre­zen­ty i pamiąt­ko­we foto­ze­szy­ty. Pod­czas uro­czy­sto­ści nie zabra­kło rów­nież podzię­ko­wań zło­żo­nych przez rodzi­ców dla dyrek­to­ra, nauczy­cie­li i wszyst­kich pra­cow­ni­ków, za ser­ce, trud i cier­pli­wość oka­za­ną ich dzie­ciom. Poże­gna­nia zawsze są trud­ne, ale to poże­gna­nie zawie­ra w sobie obiet­ni­ce przy­go­dy jaką jest prze­cież dora­sta­nie. Dla­te­go ze wzru­sze­niem w ser­cach, ale i uśmie­chem na ustach, życzy­my Wam DRODZY ABSOLWENCI POWODZENIA I SAMYCH SUKCESÓW W SZKOLE!