Infor­mu­je­my, że mamy ostat­nie wol­ne miej­sca dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019. Zapra­sza­my do nasze­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!