W dniu 1.09 roz­po­czę­li­śmy kolej­ny rok szkol­ny w naszym przed­szko­lu. Pani dyrek­tor, nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy przed­szko­la przy­wi­ta­li uro­czy­ście wszyst­kie dzie­ci. Szcze­gól­nie cie­pło przy­wi­ta­li­śmy w przed­szkol­nej wspól­no­cie dzie­ci, któ­re po raz pierw­szy prze­kro­czy­ły przed­szkol­ne pro­gi. Nie­spo­dzian­ką dla dzie­ci były wspól­ne zaba­wy przy muzy­ce nowe zabaw­ki oraz kolo­ro­we balo­ny, któ­re dzie­ci zabie­ra­ły ze sobą do domów. Po takim przy­wi­ta­niu nie było mowy o pła­czu, wszyst­kie dzie­ci z chę­cią zosta­ły w przedszkolu.