Tego dnia naj­star­sza gru­pa – „Psz­czół­ki” wybra­ła się na Wro­cław­ski Festi­wal Kra­sno­lud­ków. Festi­wal roz­po­czę­ły od Wiel­kiej Para­dy Kra­sno­lud­ków, w któ­rej udział wzię­li rów­nież szczu­dla­rze, bęb­nia­rze oraz mażo­ret­ki. Kolo­ro­wy  pochód popro­wa­dził dzie­ci spod Prę­gie­rza pro­sto do Ogro­du Sta­ro­miej­skie­go, w któ­rym cze­ka­ły róż­ne zaba­wy i atrak­cje, tj. eko­warsz­ta­ty, Kra­sna­lo­wa stre­fa zoo, budo­wa­nie wie­ży z odpa­dów na czas, czy wiel­ko­for­ma­to­wa gra plan­szo­wa o segre­ga­cji odpadów.