Dzi­siaj dzie­ci z grup: „Psz­czół­ki” i „Żab­ki” uda­ły się na festyn poli­cyj­ny „Bez­piecz­na dro­ga do szko­ły“. Poli­cjan­ci w towa­rzy­stwie Komen­dan­ta Lwa tłu­ma­czy­li naszym przed­szko­la­kom, jak pra­wi­dło­wo prze­cho­dzić przez uli­cę, pobie­ra­li od nich odci­ski pal­ców, udo­stęp­nia­li im swo­je pojaz­dy i pre­zen­to­wa­li jakiej bro­ni uży­wa­ją do wal­ki z ter­ro­ry­sta­mi. Dzie­cia­ki mia­ły oka­zję zapo­znać się z pra­cą Stra­ży Ochro­ny Kolei, spraw­dza­ły swo­ją wie­dzę z Kole­jo­wym ABC, a co naj­waż­niej­sze mogły poprzy­tu­lać się i poprzy­bi­jać piąt­ki z Maskot­ka­mi poli­cji, kolei i MPK Wrocław.