W tym dniu w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Krop­ki. Oczy­wi­ście naj­hucz­niej świę­to­wa­ła gru­pa „Kro­pecz­ki” wraz z Panią Syl­wią, któ­ra wyja­śni­ła wszyst­kim skąd wzię­ło się to świę­to. Były krop­ko­we tań­ce i zaba­wy, uwień­czo­ne pra­ca­mi pla­stycz­ny­mi każ­dej gru­py. Jak przy­sta­ło na ten szcze­gól­ny dzień, magicz­na krop­ka dla każ­dej z grup przy­go­to­wa­ła twór­cze i kre­atyw­ne zada­nia – ozda­bia­nie misiów pla­ste­li­no­wy­mi krop­ka­mi czy krop­ko­wa­nie sowich piór. Dzie­cia­ki z gru­pą Kro­pe­czek otrzy­ma­ły spe­cjal­ną misję – przy­wró­ce­nie kolo­rów bie­dron­ce by znów mogła latać. Było weso­ło, kolo­ro­wo i kropkowo.