W Weso­łych Nut­kach od rana było bar­dzo weso­ło, tanecz­nie i skocz­nie. Wszyst­ko to za spra­wą kon­cer­tu muzycz­ne­go „Na góral­ską nutę”. Dzie­ci plą­sa­ły w rytm góral­skiej muzy­ki wyko­ny­wa­nej na skrzyp­cach i akor­de­onie. W naszym przed­szko­lu muzy­ki nigdy za wie­le, zwłasz­cza takiej, któ­rej wspa­nia­le się słu­cha i przy któ­rej rado­śnie się tańczy 🙂