Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy „Dzień Przed­szko­la­ka”. Z tej oka­zji dzie­ci musia­ły wyka­zać się spraw­no­ścia­mi Super Przed­szko­la­ka. Loso­wa­ły zaba­wy i zada­nia, w któ­rych mię­dzy inny­mi „Kro­pecz­ki” i „Jeży­ki” rekor­do­wo szyb­ko zakła­da­ły swo­je kap­cie, „Żab­ki” naj­dłu­żej utrzy­my­wa­ły się na jed­nej nodze, a „Psz­czół­kom” usta­wie­nie się w parach zaję­ło jedy­nie 5 sekund. Do tego były wspól­ne tań­ce i ryso­wa­nie, dyplo­my uzna­nia i nie­spo­dzian­ki od Pani Dyrek­tor:) Takich zdol­nych Przed­szko­la­ków nie ma nigdzie indziej 🙂