Tego Dnia w naszym przed­szko­lu odbył się „Kon­cert Jesien­ny”, pod­czas któ­re­go nowa pora roku zosta­ła ofi­cjal­nie przy­wi­ta­na przez wszyst­kie gru­py. Dzie­ci w jesien­nej sce­ne­rii zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne i tanecz­ne. Po takim pięk­nym przy­wi­ta­niu Jesień na dobre zago­ści­ła w „Weso­łych Nutkach”.