Dzi­siaj przed­szko­la­ki z gru­py „Psz­czół­ki” wybra­ły się do Muzeum Przy­rod­ni­cze­go. Dzie­ci na wysta­wie „Świat zwie­rząt“  podzi­wia­ły  szkie­let naj­więk­sze­go zwie­rzę­cia, jakie kie­dy­kol­wiek żyło na zie­mi – płe­twa­la błę­kit­ne­go. Emo­cji dostar­czy­ły rów­nież szkie­let jele­nia olbrzy­mie­go, czasz­ka tura oraz inne wymar­łe gatun­ki zwie­rząt. Naj­więk­sze jed­nak wra­że­nie wywar­ły na mło­dych miło­śni­kach przy­ro­dy  owa­dy, zwłasz­cza motyle.