Dzi­siaj gru­pa Kro­pe­czek wyru­szy­ła do par­ku w poszu­ki­wa­niu darów Pani Jesie­ni. Kro­pecz­ki odna­la­zły kolo­ro­we liście i pięk­ne kasz­ta­ny. Oczy­wi­ście zna­lazł się rów­nież czas na jesien­ne zabawy.