Tego dnia „Psz­czół­ki” wybra­ły się z wizy­tą do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 97 na zaję­cia gim­na­stycz­ne w ramach akcji „Trzy­maj się pro­sto!” Oprócz inten­syw­nych ćwi­czeń, dzie­ci spę­dzi­ły tak­że czas w świe­tli­cy szkol­nej, gdzie wyko­na­ły cudow­ne kacz­ki „dzi­wacz­ki” oraz mia­ły czas na zaba­wę. Czas upły­nął nam szyb­ko i w cudow­nej atmos­fe­rze. Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom i uczniom SP 97 za wspa­nia­łe przy­ję­cie naszych przedszkolaków 🙂