14 paź­dzier­ni­ka to wyjąt­ko­wy dzień dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty, ponie­waż w tym dniu obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Nasze przed­szko­la­ki rów­nież chcia­ły podzię­ko­wać swo­im uko­cha­nym paniom i pra­cow­ni­kom przed­szko­la za uśmiech, życz­li­wość i trud wło­żo­ny w ich wycho­wa­nie. Tego dnia zgro­ma­dzi­li­śmy się wszy­scy w jed­nej sali, na uro­czy­sto­ści przy­go­to­wa­nej przez gru­pę „Psz­czół­ki”. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły pio­sen­ki, tań­ce, humo­ry­stycz­ne ske­cze wpro­wa­dza­jąc wszyst­kich w wyjąt­ko­wy nastrój. Były życze­nia i miła nie­spo­dzian­ka dla każ­de­go pra­cow­ni­ka. Za część arty­stycz­ną przed­szko­la­ki zosta­ły nagro­dzo­ne grom­ki­mi bra­wa­mi.  Wspa­nia­ły pro­gram arty­stycz­ny w wyko­na­niu dzie­ci, daje nie­po­wta­rzal­ną całość mają­cą na celu uczcze­nie cięż­kiej pra­cy nauczy­cie­li oraz wszyst­kich innych pra­cow­ni­ków przed­szko­la. Po czę­ści arty­stycz­nej głos zabra­ła Pani Dyrek­tor Bar­ba­ra Sys, któ­ra skie­ro­wa­ła do gro­na peda­go­gicz­ne­go oraz pra­cow­ni­ków przed­szko­la wie­le cie­płych słów. Życze­nia zło­żo­ne przez Panią Dyrek­tor doda­ły wszyst­kim pra­cow­ni­ków dużo otu­chy i sił do dal­szej pra­cy. Nie zabra­kło rów­nież podzię­ko­wań i życzeń od rodzi­ców naszych przed­szko­la­ków. Ten dzień dla wszyst­kich upły­nął w miłej i ser­decz­nej atmos­fe­rze, a wra­że­nia na dłu­go pozo­sta­ną w naszej pamięci.