Dziś nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li muzy­cy z NFM. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać budo­wę skrzy­piec i wio­lon­cze­li. Dowie­dzia­ły się, jak u kil­ku­let­nie­go Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go zro­dzi­ła się miłość do muzyki…A wszyst­ko to okra­szo­ne wspa­nia­ły­mi utwo­ra­mi w mistrzow­skich wyko­na­niach, któ­rych dzie­ci słu­cha­ły z zapar­tym tchem.