W zdro­wym cie­le, zdro­wy duch!“. W myśl tego hasła gru­pa Kro­pe­czek wybra­ła się na spa­cer po wro­cław­skim ryn­ku. Nie był to zwy­kły spa­cer, ponie­waż Kro­pecz­ki mia­ły do wyko­na­nia róż­ne ćwi­cze­nia fizycznie .