Dziś w przed­szko­lu roz­brzmie­wa­ła muzy­ka tyrol­ska. Wszyst­ko to za spra­wą Lubu­skie­go Biu­ra Kon­cer­to­we­go, któ­re zawi­ta­ło w nasze pro­gi. Mie­li­śmy oka­zję posłu­chać skrzy­piec, gita­ry baso­wej, klar­ne­tu. Pozna­li­śmy też nowe instru­men­ty: oka­ryn­kę i fujar­kę tyrol­ską. Muzy­ce towa­rzy­szy­ły tyrol­skie tań­ce, opo­wie­ści o Alpach i tyrol­skich łąkach, na któ­rych wypa­sa­ją się szczę­śli­we krowy 😉