Dzi­siej­sze wyj­ście do Capi­to­lu z pew­no­ścią na dłu­go zosta­nie w pamię­ci Żabek i Psz­czó­łek. Nie­zwy­kła przy­go­da z Teatrem Muzycz­nym roz­po­czę­ła się od wysłu­cha­nia przez dzie­ci dwóch ksią­żek „Sta­sia Pętel­ki“ i „Sło­necz­ni­ko­wej 5“ w ramach cyklu „Czy­ta­nie na dywa­nie“. Czy­ta­ła i to wspa­nia­le – Elż­bie­ta Kło­siń­ska, wie­lo­let­nia aktor­ka i sopra­nist­ka Capi­to­lu. Po lek­tu­rach Pani Ela mia­ła dla nas nie­zwy­kłą nie­spo­dzian­kę – wyciecz­kę zaku­li­so­wy­mi kory­ta­rza­mi wprost na sce­nę, gdzie mogli­śmy pod­pa­trzeć jak wyglą­da zmia­na deko­ra­cji. Dodat­ko­wą atrak­cją było zapre­zen­to­wa­nie przez pra­cow­ni­ków teatru wszel­kich rucho­mych ele­men­tów sce­ny i zapad­ni. Nie­zwy­kłość teatru zro­bi­ła na dzie­ciach ogrom­ne wrażenie.

Jesz­cze raz ogrom­nie dzię­ku­je­my Pani Elż­bie­cie Kło­siń­skiej za wspa­nia­łą i poucza­ją­cą wycieczkę.