Tego dnia, po raz kolej­ny obcho­dzo­ny był w naszym przed­szko­lu Dzień Świę­te­go Mar­ci­na ‑ Later­nen­fest.  Z tej oka­zji, nasi wolon­ta­riu­sze przed­sta­wi­li histo­rię Świę­te­go Mar­ci­na w for­mie teatrzy­ku kukieł­ko­we­go, a potem odbył się pochód wokół wro­cław­skie­go Ryn­ku, w któ­rym uczest­ni­czy­li przed­szko­la­ki z rodzi­ca­mi, nauczy­cie­le oraz wolon­ta­riu­sze w towa­rzy­stwie Straż­ni­ka Miej­skie­go na koniu. Każ­de­mu dziec­ku pod­czas pocho­du dro­gę oświe­tla­ła wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na  lata­ren­ka i pieśń Świę­te­go Mar­ci­na, któ­rą dzie­ci śpie­wa­ły w języ­ku nie­miec­kim. Na zakoń­cze­nie pocho­du w przed­szko­lu cze­ka­ła na wszyst­kich cie­pła her­bat­ka, cia­stecz­ka i pysz­ne rogale.