W dzi­siej­szym dniu mie­li­śmy przy­jem­ność gościć „Teatr Kro­pa“ z przed­sta­wie­niem muzycz­nym pt. „Gita­ro­we opo­wie­ści – od fla­men­co po dzi­ki zachód“. Występ był zabaw­ny i poucza­ją­cy. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, czym cha­rak­te­ry­zu­je się gita­ra kla­sycz­na i aku­stycz­na, w czym oba te instru­men­ty są podob­ne a czym się od sie­bie róż­nią. To wszyst­ko okra­szo­ne było pięk­ny­mi dźwię­ka­mi, któ­rych słu­cha­li­śmy z zapar­tym tchem i do któ­rych bawi­li­śmy się i tańczyliśmy.