Dzi­siaj mie­li­śmy oka­zję zapo­znać się z sekre­ta­mi teatru. Dzie­ci dowie­dzia­ły się na czym pole­ga pra­ca reży­se­ra teatral­ne­go, a tak­że wcie­lić się w jego rolę. Wszyst­ko to dzię­ki Panu Łuka­szo­wi z Teatru Kro­pa, któ­ry odwie­dził każ­dą z grup z warsztatami.