W tym dniu naj­star­sza gru­pa „Psz­czół­ki“ wybra­ła się na wyciecz­kę do „Kolej­ko­wa“ – cudow­ne­go świa­ta w minia­tu­rze. Dzie­ci roz­po­czę­ły przy­go­dę ze świa­tem w minia­tu­rze od warsz­ta­tów, pod­czas któ­rych wyko­ny­wa­ły kamie­nicz­ki. Po zaję­ciach roz­po­czę­ło się zwie­dza­nie. To było nie­zwy­kłe doświadczenie.