Tan dzień obfi­to­wał w bar­dzo przy­dat­ną wie­dzę. Przed­szko­le odwie­dzi­li Straż­ni­cy Miej­scy, któ­rzy uczy­li dzie­ci nume­rów alar­mo­wych, opo­wia­da­li o poszcze­gól­nych jed­nost­kach ratow­ni­czych, w przy­stęp­ny spo­sób, za pomo­cą cie­ka­wych histo­rii. Była nauka pierw­szej pomo­cy. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak reago­wać w sytu­acji zagro­że­nia życia lub zdro­wia zarów­no osób bli­skich jak i przy­pad­ko­wych przechodniów.Nasze przed­szko­la­ki wie­dzą już jak dzwo­nić na numer 112, jakie waż­ne infor­ma­cje nale­ży podać, i któ­re w pierw­szej kolejności.To było bar­dzo waż­ne i owoc­ne spo­tka­nie. Dziękujemy.