Kro­pecz­ki pró­bo­wa­ły uchwy­cić ducha Świąt Boże­go Naro­dze­nia na Jar­mar­ku w samym cen­trum wro­cław­skie­go Ryn­ku. Czy im się uda­ło??? Było powo­że­nie sania­mi św. Miko­ła­ja, gła­ska­nie reni­fe­rów, słu­cha­nie naj­pięk­niej­szych baśni świa­ta i zacza­ro­wa­na karu­ze­la. A wszyst­ko to wśród pach­ną­cych jodeł i świerków.