Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak wyglą­da przed­szko­le nocą? Spy­taj­cie o to dzie­ci z  gr. „Psz­czół­ki”, któ­re, jako naj­star­sze dostą­pi­ły zaszczy­tu noco­wa­nia w przed­szko­lu z oka­zji Andrze­jek. Dnia 29 listo­pa­da „Psz­czół­ki” przy­by­ły do przed­szko­la póź­nym popo­łu­dniem, aby roz­po­cząć nie­sa­mo­wi­tą przy­go­dę Andrzej­ko­wą. Przed­szko­la­ków powi­ta­ła Pani Dyrek­tor Bar­ba­ra Sys, życząc wspa­nia­łej zaba­wy i spo­koj­nej nocy. Zanim jed­nak poło­ży­ły się spać – prze­ży­ły wie­le przy­gód… Na począt­ku dzie­ci obej­rza­ły film edu­ka­cyj­ny doty­czą­cy tra­dy­cji Andrze­jek, potem była wspól­na kola­cja, pod­czas któ­rej każ­de dziec­ko samo­dziel­nie kom­po­no­wa­ło swo­ją wyma­rzo­ną kanap­kę 😊 Następ­nie przed­szko­la­ki prze­bra­ły się w swo­je „andrzej­ko­we” kre­acje i roz­po­czę­ła się zaba­wa, któ­rej już nie mogli się docze­kać. Były zaba­wy, tań­ce, kon­kur­sy, wróż­by, a na zakoń­cze­nie pysz­ny poczę­stu­nek. Po tań­cach i hulań­cach, dzie­ci prze­bra­ły się w swo­je uro­cze pidżam­ki, umy­ły ząb­ki i buź­ki, a potem szyb­ko wsko­czy­ły w swo­je śpi­wor­ki, by zacząć noc­ny seans baj­ko­wy. Do spa­nia utu­li­ły je tak­że koły­san­ki i domo­we Przy­tu­lan­ki. To był nie­za­po­mnia­ny wie­czór, któ­ry na dłu­go pozo­sta­nie  w pamię­ci naszych wychowanków.