Pastusz­ko­wie, Trzej Kró­lo­wie, Anioł­ki, św Józef i Mary­ja dziś spe­cjal­nie dla swych Babć i Dziad­ków w wyjąt­ko­wym przed­sta­wie­niu pre­zen­to­wa­li swo­je zdol­no­ści recy­ta­tor­skie, tanecz­ne i wokal­ne. Bra­wom nie było koń­ca, a wzru­sze­nie odbie­ra­ło mowę. Po wspa­nia­łym przed­sta­wie­niu Wnu­czę­ta wraz z Bab­cia­mi i Dziad­ka­mi pró­bo­wa­li swych sił w warsz­ta­tach arty­stycz­nych, na któ­rych wspól­nie malo­wa­li obra­zy. Zarów­no pierw­si jak i dru­dzy wyszli z tej pró­by zwy­cię­sko a efek­ty ich pra­cy jesz­cze dłu­go będą im przy­po­mi­nać o dzi­siej­szym dniu. Dzię­ku­je­my Kro­pecz­kom za tak pięk­ne emo­cje.❤️⚘️👵👴👏

Wię­cej zdjęć z wyda­rze­nia moż­na zoba­czyć w gale­rii Kropeczek 🙂

Zapra­sza­my!