Dro­ga Bab­ciu, dro­gi Dziad­ku bar­dzo Was kocha­my i w pre­zen­cie tyl­ko dla Was taniec wykonamy“.

Uro­cze i wzru­sza­ją­ce przed­sta­wie­nie mogli ogląd­nąć dziś Bab­cie i Dziad­ko­wie naszych cudow­nych Jeży­ków. Było tak weso­ło, że na zakoń­cze­nie, wszy­scy razem posta­no­wi­li zatań­czyć do muzyki. ❤️❤️❤️