Dzi­siaj w przed­szko­lu gości­li arty­ści NFM. Mie­li­smy oka­zję zapo­znać się z naszy­mi pię­cio­ma tań­ca­mi naro­do­wy­mi. Pozna­li­śmy ich nazwy, muzy­kę, spe­cy­fi­kę ruchów i histo­rię. Tan­ce­rze nie tyl­ko zapre­zen­to­wa­li nam każ­dy z nich ale też uczy­li dzie­ci, jak je pra­wi­dło­wo tań­czyć. Był polo­nez, mazu­rek, kuja­wiak, obe­rek i kra­ko­wiak a wraz z nim cwał, krze­sa­ne i hołubce.💃