Za oknem wio­sna a w naszym przed­szko­lu, zgod­nie z kalen­da­rzem, iście zimo­wa atmos­fe­ra. Dzi­siej­szy Kon­cert Zimo­wy obfi­to­wał w nie­zwy­kle uda­ne wystę­py dzie­ci, któ­re nie tyl­ko pięk­nie śpie­wa­ły, ale rów­nież zachwy­ca­ją­co gra­ły i tań­czy­ły. Może­my być dum­ni z tak uta­len­to­wa­nej młodzieży.❤️👏🤗🎶

Wię­cej zdjęć z kon­cer­tu moż­na zoba­czyć w gale­riach poszcze­gól­nych grup. Zapraszamy!