Zbli­ża się czas, kie­dy nasi zerów­ko­wi­cze opusz­czą mury przed­szko­la, by zasiąść w szkol­nych ław­kach. Aby oswo­ić się z pierw­szym dzwon­kiem i wszyst­kim co zapo­wia­da, wybra­li się z wizy­tą do SP97. Mie­li oka­zję wziąć udział w lek­cji języ­ka angiel­skie­go w pal­miar­ni, zaję­ciach mul­ti­me­dial­nych, spor­to­wych i pla­stycz­nych. Swe drzwi rów­nież otwo­rzył przed nimi gabi­net den­ty­stycz­ny, gdzie sadza­jąc na fote­lu plu­szo­we­go smo­ka, mogli wczuć się w rolę sto­ma­to­lo­ga. To była peł­na wra­żeń i nie­zwy­kle poucza­ją­cą wycieczka.