Blanc, rouge, vert, jau­ne czy bleu…Nasze przed­szko­la­ki zna­ją już nazwy kolo­rów w języ­ku fran­cu­skim, a to dzię­ki wolon­ta­riu­szo­wi, jego weso­łej pre­zen­ta­cji i zaba­wy w kolory.