Wpraw­dzie Dzień Bab­ci obcho­dzi­my 21 stycz­nia ale Psz­czół­ki nie mogły się już docze­kać i dzień wcze­śniej przy­go­to­wa­ły dla zapro­szo­nych Babć i Dziad­ków wspa­nia­ły pre­zent w posta­ci wystę­pu peł­ne­go wzru­sza­ją­cych tre­ści, muzy­ki i tań­ców. Wisien­ką na tor­cie były wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne upo­min­ki.❤️⚘️🎁