Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki to miej­sce peł­ne muzy­ki. Dziś roz­brzmie­wa­ły tu tanecz­ne ryt­my pro­sto z ser­ca Kara­ibów, a wszyst­ko to za spra­wą Lubu­skie Biu­ro Kon­cer­to­we Orfe­usz i kon­cer­tu kubań­skie­go. Prze­szka­dzaj­ki, cha­rak­te­ry­stycz­ne woka­le, gita­ry i idio­fo­ny. Mogli­śmy posłu­chać jak brzmią i wyglą­da­ją bon­go­sy, gita­ra kla­sycz­na, kon­tra­bas czy nie­zwy­kle egzo­tycz­ne guiro. 🏖☀️🌊