Jesz­cze pamię­ta­my smak uszek w barsz­czu, a w nie­któ­rych domach wciąż oczy cie­szą pięk­nie przy­stro­jo­ne cho­in­ki. A wczo­raj za spra­wą naszej cudow­nej wolon­ta­riusz­ki Ele­ny, wraz z dzieć­mi prze­nie­śli­śmy się do Hisz­pa­ni świę­tu­ją­cej Boże Naro­dze­nie. Ele­na opo­wia­da­ła nam o tra­dy­cjach i zwy­cza­jach obcho­dzo­nych w tym wyjąt­ko­wym cza­sie w Hisz­pa­nii. Dzię­ku­je­my, to była bar­dzo cie­ka­wa i poucza­ją­ca prezentacja.❤️🎅🏻☃️🎄