Dzi­siej­sze zaję­cia, jakie dla Kro­pe­czek i Jeży­ków przy­go­to­wał Tata Win­cen­te­go, to dowód na to, że nie tyl­ko mamy zdol­ne przed­szko­la­ki ale rów­nież i rodziców.

Ale kto, jak nie Muzy­ko­log, potra­fił­by tak cie­ka­wie i przy­stęp­nie opo­wie­dzieć o weso­łych nut­kach, muzy­ce daw­nej i cha­rak­te­ry­stycz­nych dla niej instru­men­tów, takich jak np. 11-chó­ro­wa lut­nia w stro­ju baro­ko­wym. Oprócz zapo­zna­nia się z lut­nią, dzie­ci mia­ły oka­zję posłu­chać, dotknąć a nawet zagrać na uku­le­le. Śpie­wa­ły przy dźwię­kach gita­ry i oglą­da­ły róż­ne instru­men­ty na tabli­cach syn­op­tycz­nych. Spo­tka­nie z Panem Grze­go­rzem, było tak emo­cjo­nu­ją­ce, że na dłu­go zosta­nie w pamię­ci Kro­pe­czek i Jeży­ków. Dzię­ku­je­my bar­dzo.❤️⚘️🎶🎵