Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy sobot­nie przed­po­łu­dnie posta­no­wi­li spę­dzić z nami na wspól­nej zabawie.

Rodzin­ny Festyn w Przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki jest naszą corocz­ną tra­dy­cją, któ­rą z rado­ścią podtrzymujemy.

Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi, dziad­ka­mi, rodzeń­stwem i przy­ja­ciół­mi spę­dzi­li magicz­ne chwi­le wśród mnó­stwa atrak­cji. Były bran­so­let­ki, tatu­aże i malo­wa­ne buź­ki, giga bań­ki mydla­ne i giga sza­chy, robo­kloc­ki i malo­wa­ne kamycz­ki, kolo­ro­wa masa sol­na i kier­masz zaba­wek, tor prze­szkód i afry­kań­skie bęb­ny, zaba­wy z ani­ma­to­ra­mi i nie­co­dzien­ny teatrzyk, w któ­rym to rodzi­ce wystę­po­wa­li dla dzieci.

Każ­dy, kto potrze­bo­wał wytchnie­nia przy pysz­nym socz­ku czy kawie, mógł sko­rzy­stać z kawia­ren­ki, któ­ra oprócz domo­we­go cia­sta ser­wo­wa­ła lody bana­no­we i gala­ret­ki, a dla gości o wytraw­nym pod­nie­bie­niu cze­ka­ła kar­ków­ka i kieł­ba­ski z gril­la, chleb ze smal­cem i ogóreczki. 🎈☀️🪘🎉💐🤡💚🍦☕️🧃🥮🍮