Poże­gna­nia nad­szedł czas…“

Takim hasłem żegna­ła się wczo­raj naj­star­sza gru­pa przedszkolna.

Przed­sta­wie­nie jakie przy­go­to­wa­ły Psz­czół­ki, by podzię­ko­wać wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w ich edu­ka­cję przed­szkol­ną ocza­ro­wa­ło wszyst­kich widzów. Mary­ni­stycz­ny cha­rak­ter uświa­do­mił zebra­nym, że wła­śnie zakoń­czył się waż­ny etap w życiu naszych sze­ścio­lat­ków i teraz czas by wypły­nę­li na sze­ro­kie wody, peł­ne nowych wyzwań i przygód.

Łzy wzru­sze­nia mie­sza­ły się ze łza­mi dumy jaką napa­wał nas widok zarad­nych, mądrych i uta­len­to­wanch dzie­ci, któ­re nie tak daw­no sta­wia­ły u nas swo­je pierw­sze samo­dziel­ne kroki.

Dzię­ku­je­my Wam Kocha­ni, cudow­nie było towa­rzy­szyć Wam przez ten czas. ❤️❤️❤️👩‍🎓👨‍🎓