Wczo­raj­sze przed­po­łu­dnie gru­pa naszych pię­cio­lat­ków spę­dzi­ła we Wro­cław­skim Teatrze Lalek na zabaw­nym spek­ta­klu „Och, Emil!“ na moty­wach uwiel­bia­nej przez dzie­ci powie­ści Astrid Lind­gren „Emil ze Smalandii“.

Żab­ki z zapar­tym tchem ogłą­da­ły przy­go­dy tytu­ło­we­go boha­te­ra, któ­re­go pomy­sły na swą przy­szłą pro­fe­sję, wpę­dza­ły wszyst­kich człon­ków rodzi­ny w prze­dziw­ne perypetie.

Dodat­ko­wą atrak­cją przed­sta­wie­nia była inte­rak­tyw­na gra aktor­ska, umoż­li­wia­ją­ca dzie­ciom czyn­ny udział w fabule.

Żab­ki opu­ści­ły Teatr bogat­sze o wie­dzę pły­ną­cą z mora­łu histo­rii o Emi­lu – każ­da wie­ka karie­ra zaczy­na się w szkole. 🎭♥️🎭♥️