Ran­kiem w gru­pie Jeży­ków przy­wi­ta­li­śmy Mamę Tymo­na, któ­ra odwie­dzi­ła nas, by prze­czy­tać dzie­ciom wier­szy­ki Julia­na Tuwi­ma. Tymek to nie jedy­ny syn Pani Mar­ty w naszym przed­szko­lu, dla­te­go do Malusz­ków dołą­czy­ły też Kro­pecz­ki, bo prze­cież im nas wię­cej tym weselej.

Bar­dzo dzię­ku­je­my Pani Mar­cie za wizy­tę i pięk­ną inter­pre­ta­cję wierszy. ❤️💙💚