Pysz­ne i zdro­we zaję­cia o owocach.

Dzie­ci uczy­ły się skąd pocho­dzą poszcze­gól­ne owo­ce, w jakim śro­do­wi­sku rosną, porów­ny­wa­ły i opi­sy­wa­ły ich sma­ki. Roz­ma­wia­ły o wita­mi­nach zawar­tych w owo­cach i dla­cze­go war­to je jeść.

Lek­cje takie jak ta, na dłu­go pozo­sta­ją w pamięci.🍇🍉🍌🍍🍒🍐🍎