Dziś we Wro­cław­skim Teatrze Lalek odby­ły się warsz­ta­ty uwraż­li­wia­ją­ce dzie­ci, na któ­re wybra­ły się Jeży­ki i Żabki.

Spo­tka­nie pro­wa­dzo­ne było przez nie­wi­do­mą parę Panią San­drę Twor­kow­ską i Pana Witol­da Stru­ga­łę, wg ich autor­skie­go pro­jek­tu „Czte­ry zmy­sły to w sam raz“.

Dzie­ci pod­czas róż­nych aktyw­no­ści mogły zro­zu­mieć jak odbie­ra­ny jest świat poprzez oso­by nie­wi­dzą­ce. Dowie­dzia­ły się w jaki spo­sób moż­na zastą­pić zmysł wzro­ku i jak pomóc oso­bom, któ­re nie mogą z nie­go korzy­stać. Było lepie­nie z gli­ny i roz­po­zna­wa­nie dzię­ków uli­cy. Dzie­ci mogły też spraw­dzić się w roli prze­wod­ni­ka oso­by nie­wi­do­mej, jak i przez chwi­lę poczuć cał­ko­wi­tą ciemność.

To doświad­cze­nia wpro­wa­dzi­ły wszyst­kich do wyjąt­ko­wej kra­iny – kra­iny empatii.