Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław roz­po­czę­ło udział w pro­jek­cie Zdro­we Dzie­ci reali­zo­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Zdro­wia finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Nor­we­skie­go Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go na lata 2014–2021 dla obsza­ru pro­gra­mo­we­go „Zdro­wie”.

Celem pro­jek­tu jest pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go sty­lu życia wśród dzie­ci do lat 6 oraz pro­mo­cja zdro­wych nawy­ków żywie­nio­wych wśród ich rodzi­ców, opie­ku­nów i nauczy­cie­li, per­so­ne­lu przed­szko­li i żłobków.

Na rodzi­ców, nauczy­cie­li, per­so­nel przed­szko­la cze­ka­ją inte­re­su­ją­ce szko­le­nia, na dzie­ci cie­ka­we pomo­ce dydak­tycz­ne oraz warsz­ta­ty, zaję­cia z nauczy­cie­la­mi oraz mnó­stwo zabaw rucho­wych i badaw­czych zwią­za­nych z sze­ro­ko rozu­mia­nym zdrowiem.

Pro­muj­my zdro­wie, dla sie­bie i naszych dzie­ci 💚
www.zdrowedzieci.com