Naro­do­we Forum Muzy­ki zakoń­czy­ło rocz­ny cykl spo­tkań w naszym przed­szko­lu kon­cer­tem instru­men­tów dętych. Puzon, sak­so­fon i trąb­ki stwo­rzy­ły muzycz­ne tło opo­wie­ści o Pio­tru­siu Panu, kapi­ta­nie Haku i groź­nych pira­tach. Dzie­ci dowie­dzia­ły się czym róznią się instru­men­ty dęte bla­sza­ne od drew­nia­nych, skąd wydo­by­wa się dźwięk i prze­ko­na­ły się, że moż­na zagrać melo­dię na samym ust­ni­ku. Były też tań­ce w rytm pio­sen­ki o paro­stat­ku i zna­ne moty­wy muzycz­ne np. z cyklu fil­mów India­na Jones.

Duża daw­ka muzy­ki we wspa­nia­łym wyko­na­niu, zagwa­ran­to­wa­ła wszyst­kim dobrą zaba­wę i mnó­stwo emocji.

Dzię­ku­je­my NFM.🙏❤️⚘️