Jeste­śmy szczę­śli­wi i dum­ni, że atmos­fe­ra w naszym przed­szko­lu sprzy­ja odwie­dzi­nom. Zazwy­czaj gości­li­śmy w naszych pro­gach rodzi­ców i dziad­ków naszych dzie­ci. Tym razem z wizy­tą przy­szedł brat Jasia z gru­py Kro­pe­czek, by prze­czy­tać dzie­ciom ich ulu­bio­ne wier­sze Jana Brze­chwy. Z całe­go ser­ca dzię­ku­je­my i zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcą budo­wać z nami naszą przed­szkol­ną wspól­no­tę. ❤️❤️❤️⚘️🙏